TATA TERTIB

Lampiran? :
Nomor ??? ?: 2021/SK/II.3/UMSU-05/P/2009
Tanggal?? ?: 20 Oktober 2009 / 08 Dzulqaidah 1430 H

TATA TERTIB PENGAWAS UJIAN

Sebelum Ujian Dilaksanakan :
1.?? ?Pengawas diwajibkan hadir di ruang dosen 15 menit sebelum soal ujian dibagikan.
2.?? ?Setelah soal ujian dibagikan, pengawas mengecek kelengkapan berkas ujian dan selanjutnya segera menuju ruang ujian yang telah ditentukan.
3.?? ?Setelah memasuki ruang ujian, pengawas melakukan pemeriksaan pengaturan ruangan ujian dan kelengkapan administrasi ujian dari peserta ujian (KRS berjalan dan SPP tahap yang ditentukan) serta pakaian peserta ujian yang telah ditentukan/diperbolehkan. Bagi peserta ujian yang tidak lengkap administrasi ujian dan/atau pakaian peserta ujian tidak sesuai ketentuan, maka peserta ujian tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian.

Selama Ujian Berlangsung :
4.?? ?Kemudian pengawas membagikan soal dan lembar jawaban ujian kepada peserta ujian. Apabila masih ditemukan kekurangan, pengawas segera melaporkan kepada Koordinator ujian yang bertugas.
5.?? ?Selanjutnya 15 menit setelah soal dan lembar jawaban ujian dibagikan, pengawas mengedarkan Absensi peserta ujian serta menandatangani lembar jawaban langsung ke meja peserta ujian tanpa tekecuali (tidak ditandatangani di meja pengawas ujian). Bagi peserta ujian yang telah memenuhi syarat, tetapi tidak terdaftar sebagai peserta ujian atau tidak berhak menurut absensi dapat diberikan absensi kosong yang telah disediakan.
6.?? ?Pengawas melakukan proses pengawasan pelaksanaan ujian dengan tertib serta tidak diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan ujian selama proses ujian berlangsung, kecuali diizinkan oleh Koordinator pengawas yang bertugas.
7.?? ?Apabila ditemukan masalah dalam pelaksanaan ujian, pengawas diharapkan dapat menyelesaikannya dengan bijak dengan menjunjung tinggi norma-norma akademik yang berlaku. Bila dipandang perlu, pengawas dapat berkoordinasi dengan Koordinator pengawas yang bertugas.
8.?? ?Setelah waktu ujian yang ditentukan berakhir, pengawas mengumpulkan lembar jawaban peserta ujian secara tertib dan melakukan pengecekan kembali apabila lembar jawaban ujian tidak sesuai dengan absensi yang ditanda tangani peserta ujian.
9.?? ?Pengawas tidak boleh mengumpulkan lembar jawaban atau mengakhiri ujian, apabila waktu yang ditentukan belum berakhir.

Setelah Selesai Ujian :
10.?? ?Setelah proses ujian berakhir, pengawas menyusun lembar jawaban berdasarkan nomor urut sesuai dengan absensi peserta ujian.
11.?? ?Kemudian pengawas memasukkan lembar jawaban dan absensi peserta ujian kedalam amplop yang tersedia serta menandatangani Berita Acara ujian dan memasukkannya kedalam amplop beserta 1 (satu) lembar soal ujian yang telah diujikan.
12.?? ?Selanjutnya pengawas mengumpulkan berkas ujian ke posko pengumpulan hasil ujian yang telah ditentukan.

SANKSI :
1.?? ?Pengawas yang terlambat hadir dengan sengaja setelah soal ujian dibagikan, tidak diperbolehkan untuk melakukan pengawasan ujian pada session tersebut.
2.?? ?Dosen Tetap yang tidak memenuhi quota 75% dari kewajiban pengawasan ujian, akan diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan,? 08 Dzulqaidah? 1430 H
20 Oktober??????? 2009 M????? ?
Dekan,ZULASPAN TUPTI, S.E.,M.Si.

Lampiran? :
Nomor ??? ?: 2021/SK/II.3/UMSU-05/P/2009
Tanggal?? ?: 20 Oktober 2009 / 08 Dzulqaidah 1430 H

TATA TERTIB PESERTA UJIAN

1.?? ?Membawa berkas administrasi ujian, yaitu :
a.?? ?Kartu Rencana Studi yang berjalan.
b.?? ?Bukti pembayaran SPP yang berjalan atau bukti dispensasi pembayaran SPP.
2.?? ?Berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
a.?? ?Bagi peserta ujian pria :
-?? ?Memakai kemeja yang bukan berbahan kaos
-?? ?Tidak diperbolehkan memakai jas/jacket/rompi/sejenisnya.
-?? ?Memakai celana panjang ( Tidak Berbahan Jeans )
-?? ?Mengenakan sepatu dan tidak diperbolehkan mengenakan sandal atau sejenisnya.
b.?? ?Bagi peserta ujian wanita :
-?? ?Memakai kemeja yang bukan berbahan kaos
-?? ?Tidak diperbolehkan memakai jas/jacket/rompi/sejenisnya.
-?? ?Memakai celana panjang atau rok panjang (Tidak Berbahan Jeans )
-?? ?Mengenakan sepatu dan tidak diperbolehkan mengenakan sandal.
-?? ?Diharapkan menggunakan jilbab selama pelaksanaan ujian.
3.?? ?Memasuki ruang ujian 10 menit sebelum ujian berlangsung, apabila peserta ujian terlambat 15 menit dari jadwal ujian yang ditentukan, maka peserta ujian tidak diperbolehkan memasuki ruang ujian.
4.?? ?Tidak melakukan kecurangan-kecurangan selama proses ujian berlangsung
5.?? ?Tidak boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk mengikuti ujian
6.?? ?Tidak boleh mengkonsumsi minuman keras dan NARKOBA
7.?? ?Berlaku sopan dan tertib selama proses ujian berlangsung.
8.?? ?Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelum dan sesudah pelaksanaan ujian.

SANKSI :

Apabila peserta ujian melanggar peraturan dan ketentuan yang ditetapkan, akan dikeluarkan dari ruangan ujian atau tidak dibenarkan mengikuti ujian yang berlangsung.

Medan,? 08 Dzulqaidah? 1430 H
20 Oktober??????? 2009 M????? ?
Dekan,


ZULASPAN TUPTI, S.E.,M.Si.

Pemutakhiran Terakhir (Kamis, 17 Desember 2009 11:42)

 

Info Akademik 2013